Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna SPERARE

WWR - Dla kogo?

Dziecko z problemami rozwojowymi, zdrowotnymi lub niepełnosprawne zgodnie z:

art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

oraz Rozporządzeiem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. "w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci",

ma prawo do wczesnego wspomagania rozwoju (WWR), zapewnianego przez system oświaty.

Aby uzyskać takie wsparcie, należy zgłosić się do lokalnej poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Informacje!

Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Do zadań poradni należy w szczególności:

  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną,
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości dzieci i młodzieży oraz ich mocnych stron,
  • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
  • prowadzenie rehabilitacji i terapii,
  • wydawanie opinii logopedycznych, psychologicznych lub pedagogicznych,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i seminariów oraz konferencji naukowych.

Kontakt

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPERARE

ul. Głogowska 28
40-660 Katowice

Więcej informacji w zakładce "KONTAKT"

Dyrektor poradni - Sabina Błędzińska

tel. +48 604 149 003

e-mail: sabinable80@interia.pl

e-mail: poradnia@sperare.pl